Ogólne Warunki Sprzedaży

POLSCHER Nord Sp. z o. o.

ul. Świerczyniecka 91, 43-150 Bieruń

1. Wprowadzenie.

1.1   Poniższe warunki sprzedaży obowiązują Strony (zwane dalej: Nabywcą i Sprzedającym) każdej umowy sprzedaży, chyba, że umawiający się uzgodnią wyraźnie, pisemnie inaczej.

1.2     Warunki handlowe Sprzedającego pełnią rolę nadrzędną wobec warunków zakupu Nabywcy i te zaproponowane przez Nabywcę mogą obowiązywać tylko w przypadku, gdy zostaną pisemnie zaakceptowane przez Sprzedającego.

2. Informacje o produkcie.

2.1   Wszystkie informacje techniczne dotyczące oferowanych przez Polscher Nord sp. z o. o. produktów, wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obie Strony.

2.2    Nabywający jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego towaru, Sprzedający zaś powinien, jeżeli to zawarto w zamówieniu lub jeżeli produkt tego wymaga, przedstawić certyfikat.

3. Ceny.

 • Cenę towaru ustala się w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.
 • Pisemne oferty przesyłane listownie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej nie stanowią podstawy do zawarcia umowy.
 • Ustne porozumienia i zapewnienia pracowników Sprzedającego są wiążące dopiero z chwila ich pisemnego potwierdzenia.
 • W przypadku zmian niezależnych od Sprzedającego opłat i kosztów – mających wpływ na wysokość ceny, powstałych w okresie pomiędzy zawarciem umowy a dostawą, Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ceny w odpowiednim zakresie.
 • Wszystkie podane ceny nie obejmują podatku VAT.

4. Warunki płatności.

4.1  Termin płatności liczy się od momentu dostawy lub odbioru towaru od Sprzedającego.

Za termin zapłaty uznaje się datę wpływu należnej kwoty na konto bankowe, lub do kasy Sprzedającego.

4.2 Sprzedający może zażądać by Nabywca dokonał natychmiastowej płatności za zakupiony towar lub by przedstawił satysfakcjonującą gwarancję jej dokonania w uzgodnionym terminie.

4.3 Wyrażenie zgody na odroczony termin płatności powinno wynikać z przebiegu dotychczasowej współpracy lub w przypadku nowych klientów, powinno być poprzedzone sprawdzeniem jego kondycji finansowej.

4.4 W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Nabywca jest zobowiązany do zapłacenia
ustawowych odsetek za opóźnienie.

 • Niedotrzymanie uzgodnionych warunków płatności uważa się za istotne naruszenie warunków umowy i uprawnia ono Sprzedającego do wstrzymania dalszych dostaw oraz do zażądania natychmiastowego uregulowania wszystkich płatności należnych od Nabywcy, zarówno tych, których termin płatności upłynął jak i tych, których termin płatności nie upłynął.
 •  W przypadku otrzymania przez Sprzedającego, po zawarciu umowy, wiadomości o znaczącym pogorszeniu się sytuacji finansowej Nabywcy, w wyniku, którego zagrożone jest zaspokojenie roszczeń sprzedającego jest on uprawniony zadąć ich zaspokojenia niezależnie od terminu płatności.
 •  Reklamacje ilościowe i jakościowe nie uprawniają Nabywcy do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.

5. Warunki dostawy.

5.1  Podstawą wydania towaru jest złożone zamówienie zgodnie z ustalonymi przez Strony warunkami handlowymi, odbiór towaru musi być potwierdzony przez osobę upoważnioną.

5.2   Strony uzgadniają termin i miejsce dostawy lub odbioru towaru, pod warunkiem
przekazania sprzedającemu informacji niezbędnych do realizacji zamówienia na adres:
POLSCHER NORD Sp.z o.o. 43-150 Bieruń ul. Świerczyniecka 91

Tek: + 48 / 32 223 28 27,

E-mail: biuro@polscher.pl        Internet: www.polscher.pl

5.3  Jeżeli zamówienie dotyczy wyrobów, których Sprzedający nie posiada w swoim magazynie to powinien on niezwłocznie powiadomić Nabywcę o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia.

 •  Jeśli Sprzedający nie dotrzyma terminu realizacji zamówienia i nie uzasadni tego wyprzedzająco, Nabywca jest uprawniony do odstąpienia od umowy, może to jednak uczynić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 •  Jeśli Nabywca odstąpi od umowy na podstawie punktu 5.4, to ma prawo do wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu dodatkowych kosztów, które był zmuszony ponieść w związku z koniecznością pozyskania analogicznego towaru od innego dostawcy, zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
 •  Jeśli Nabywca, zgodnie, z punktem 5.4, nie odstąpi od umowy pisemnie przed zakończeniem realizacji dostawy, traci wówczas uprawnienia do odszkodowania z tytułu opisanego opóźnienia dostawy.
 •  Niżej wymienione okoliczności zwalniają z wszelkiej odpowiedzialności za zerwanie umowy. Są to: siła wyższa i wszelkie inne okoliczności, nad którymi strony nie maja kontroli, takie jak konflikty pracownicze, restrykcje celne, walutowe i energetyczne, powszechne niedobory towaru, nadzwyczajne decyzje władz oraz braki i opóźnienia realizacji zamówień przez dostawców Sprzedającego, wynikające z któregokolwiek z opisanych wyżej powodów.

 •  Strona, która będzie powoływać się na okoliczności wymienione w punkcie 5.7 jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o ich zaistnieniu i ustaniu pod rygorem utraty uprawnienia.
 •  Jeśli okoliczność zwalniająca od odpowiedzialności przeciąga się w czasie, to każda za Stron ma prawo do pisemnego wypowiedzenia umowy.

5.10 W przypadku wycofania zamówienia Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich
kosztów Sprzedającego z tym związanych.

5.11    Sprzedający zastrzega, że wszystkie dostarczone Nabywcy towary pozostają własnością Sprzedającego (towary zastrzeżone), aż do zapłacenia należności za towar.

6. Jakość.

6.1   Nabywca jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i ilość towaru odpowiadała jego potrzebom.

6.2  Jeśli zamówienie nie określa zgodności towaru z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości towaru, będzie on dostarczony jako zwyczajny towar handlowy, bez odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe.

6.3    Stosowne atesty i certyfikaty dołącza się, jeśli wymóg ten zostanie zaznaczony w zamówieniu.

7. Ilość.

 • Sprzedający zastrzega sobie margines dokładności rzędu plus/minus 5%, określonej w zamówieniu ilości towaru, w stosunku do całkowitej ilości dostarczonego materiału, o ile strony nie uzgadnia inaczej.
 •  Towar sprzedawany jest w kilogramach, metrach kwadratowych lub sztukach.

8. Przyjęcie towaru i reklamacje.

8.1 Nabywca jest odpowiedzialny za natychmiastowy rozładunek towaru. Nieuzasadniony czas oczekiwania na rozładunek obciąża Nabywcę.

8.2 Nabywca jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu.

8.3 Jeśli Nabywca po zbadaniu towaru stwierdza niezgodności z dowodem dostawy dokonuje na wskazanym dokumencie pisemnej adnotacji i niezwłocznie informuje o tym Sprzedającego w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania.

8.4    Reklamacje dotyczące błędów fabrycznych (jakościowe wady ukryte), których stwierdzenie mino dokładnego zbadania towaru nie było możliwe, należy przedłożyć Sprzedającemu pisemnie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż 3 miesiące od zrealizowania dostawy.

8.5   Sprzedający zobowiązuje się do wymiany niezgodnej z zamówieniem dostawy, jeśli reklamacja zostanie złożona właściwie.

8.6  Sprzedający ponosi odpowiedzialność za dostarczony towar zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty gospodarcze i utracone korzyści nabywcy wynikające ze złożonej i uwzględnionej reklamacji.

9. Zwrot towarów.

9.1 Zwrot towarów dopuszcza się wyłącznie w oparciu o osobna umowę zawarta pomiędzy Stronami w tej kwestii.

9.2 Warunkiem przyjęcia zwracanych towarów jest to, by były one nieuszkodzone oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych w atestach. W przypadku towarów pakowanych fabrycznie muszą być w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

10. Zmiany i korekty

10.1 Wszelkie zmiany i korekty niniejszych warunków wymagają pisemnej zgody Sprzedawcy pod rygorem nieważności.

11. Spory.

11.1  Niezgodności między Nabywcą i Sprzedającym, których nie da się rozwiązać na drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Sprzedającego Sąd powszechny.

12. Prawo.

12.1. Umowa zawarta pomiędzy Stronami na podstawie zamówienia Nabywcy potwierdzonego przez Sprzedawcę będzie podlegać prawu polskiemu.

Obowiązuje od 01.01.2020r.